Idégrundlag og mål

Ethvert menneske er lige fra starten en unik person både med alment menneskelige og helt specielle evner. Mennesket fødes med et utal af potentialer og et ganske bestemt temperament. Om disse evner skal udvikles, eller hvordan de bliver udviklet, afhænger af de omgivelser, barnet fødes ind i. Udvikling er en fortløbende proces i samspil med omverdenen, og disse samspil er en nødvendighed for udvikling. De vilkår, barnet vokser op under, kommer i høj grad til at præge dets udvikling. Selvvirksomhed og førstehåndserfaringer er vigtige faktorer i udviklingsforløbet.

Barnet skal have plads og rum, og omkring det hele skal der også være en grænse. Det er den voksnes opgave gennem forståelse og opdragelse at lade barnet erobre sit liv i takt med sin individuelle udvikling. Den voksne vil altid være model for barnet i alle livets situationer. Derfor er det væsentligt, at den voksne lever et engageret og meningsfyldt liv. Det er både det, du siger, og det du gør, der tæller.

Børnehavens mål
Børnehavens mål er at arbejde med udvikling af de mange ressourcer, som ligger i ethvert menneske, så børnene kan forme deres liv på utallige måder.

Vi kender ikke det samfund, vore børn skal overtage, deltage i, tage ansvar for, forbedre og videreudvikle. Men én ting ved vi, nemlig at det fortsat vil være et samfund i hastig forandring. Derfor må vi støtte de sider i barnet, der gør det kvalificeret til dette samfund.

Vi arbejder på at bevare og udvikle den kreative tanke og væren, så børnene kan kombinere velkendte ting og tanker på nye måder.

Vi arbejder på at udvikle sociale egenskaber hos barnet som omstillingsevne, samarbejdsevne og socialt gehør.

Vi arbejder på at bevare og udvikle selvtillid og selvværdsfølelse, trygheden i sig selv, så børnene kan udvikle deres egen samvittighed og dømmekraft.

Derfor skal børnene mødes med tillid, livsglæde, engagement, kærlighed, ømhed og omsorg. Møder børnene disse kvaliteter, vil de besvare verden på samme måde.

Idé med børnegrupperne.

Børnehavedagen er bygget op som en vekselvirkning mellem samvær i hele børnegruppen og livet på de enkelte hold. Personalets mødeskema er lavet således, at vi på skift dækker ydertimerne i børnehavens åbningstid. Derfor kender og forholder vi os til alle børn og forældre. Den helt tætte kontakt finder dog sted i vores primære børnegruppe, ”vores eget hold”. Når vi har valgt at veksle mellem det store fællesskab i hele huset og det mere lukkede liv på de små hold, er det for at støtte bedst muligt op omkring børnene. Vi synes, det er vigtigt at kunne begå sig og trives i begge former for samvær. Desuden får børnene mulighed for at finde og vælge mange venner på denne måde. Børnehaven har tit børn, der følelses - og temperamentsmæssigt mødes på tværs af holdene, og der opstår venskaber, som respekteres og tages hensyn til.

Børnehavens fysiske rammer danner i høj grad grundlag for vores måde at arbejde på. Det indbyder til utraditionelle arbejdsformer, hvilket vi med glæde har taget til os og hele tiden prøver at videreudvikle.

Børnene begynder i børnehaven i små alderssvarende hold på 10 - 14 børn, som følges ad i hele børnehavetiden. Til hvert hold knyttes en pædagog og en pædagogisk medhjælper. Der er i børnehaven 4 - 5 små børnegrupper, hvori børnene har deres nærmeste venner og voksne. Det er her, de første følelsesmæssige bindinger dannes. Det er her, der bliver arbejdet, leget, hygget og snakket med dem, som er tættest på. Livet på de små hold har deres rytme, som igen er knyttet til husets overordnede dags- og årsrytme.

Børnegrupperne flytter rundt i huset. Det første år i børnehaven ”bor” børnene på Legestuen eller Værkstedet. Det er her, de grundlæggende erfaringer og begreber dannes.

Det andet år går de i skovgruppe sådan, at det første halve år går børnene fra Biblioteksholdet i skoven, og det andet halve år går børnene fra Skovgruppens lokaler på 1. sal i skoven, eller omvendt.

Skovgrupperne skifter grupperum den 1. maj og den 1. november. Det er den lille børnegruppe med deres faste pædagog, som flytter grupperum. Skovgrupperne er fælles med resten af børnehaven om morgenen, de deltager altid i rundkredsen og i alle årstidsfester.

Det tredje år af børnehavetiden har de ældste børn en større rolle og ansvar ved alle vores årstidsfester. Børnene er mere inde i huset igen, hvor vi stiller større intellektuelle krav til dem ved at bygge videre på den begrebsverden, de har udviklet de første to år.